กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

23 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำขวัญ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" โดยมีซุ้มสาธิตการทดลอง การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ การโต้วาที และการตอบคำถามชิงรางวัล  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปลูกป่าบริเวณป่าทุ่งโจ้โว้ ตำบลพระธาตุผาแดง

17 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ปลูกป่าบริเวณป่าทุ่งโจ้โว้ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่จังหวัดตาก  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

8 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 /1 เข้ารับการอบรมโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ ตามแนวไทยยั่งยืน ครั้งทีี 9/2561 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรเนืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวาระทรงมีพระชนมายุ 86 พรรษา และการมอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่นของนักเรียนแต่ละห้อง  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม