อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC เรื่อง การใช้สื่อ นวัตกรรม

28 มีนาคม 2562 งานสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เรื่อง การใช้สื่อ นวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับคณะครู และบุคลากรในโรงเรียน  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

ยินดีกับครูภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์

4 เมษายน 2562 นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เดินทางมาส่ง ครูภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์ กลุ่มสาระศิลปะ ในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

19 มีนาคม 2562 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ร้บชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม