ประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุด

3 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรับการประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการประเมินห้องสมุด โดยคณะกรรมการสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการเผยแพร่ความรู้กฏหมายแก่ประชาชนการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเอดส์

30 สิงหาคม 2561 โรงเรียแม่ปะวิทยาคมร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยได้รับความรู้ทางการแพทย์ การดูแลและป้องกันตนเองจากทีมแพทย์และผู้ดูแลคนไข้จากโรงพยาบาลแม่สอด รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนเมืองแม่ปะ

15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะ กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนเมืองแม่ปะ ประจำปีงบประมาณ 2561 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

23 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำขวัญ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" โดยมีซุ้มสาธิตการทดลอง การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ การโต้วาที และการตอบคำถามชิงรางวัล  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม