แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 242
พรบ.การศึกษภาคบังคับพ.ศ.2545 เขียนโดย Super User 219
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เขียนโดย Super User 231
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 229
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 205
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เขียนโดย Super User 203
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 205
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 84
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 199
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เขียนโดย Super User 200
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 214
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 257
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เขียนโดย Super User 199
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 209
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 193
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 199
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 218
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 78
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 183
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 199
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 เขียนโดย Super User 190
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 (2) เขียนโดย Super User 204
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เขียนโดย Super User 226
แนวทางการดำเนินงานระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 232