แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 261
พรบ.การศึกษภาคบังคับพ.ศ.2545 เขียนโดย Super User 235
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เขียนโดย Super User 247
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 253
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 222
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เขียนโดย Super User 219
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 222
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 101
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 216
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เขียนโดย Super User 219
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 231
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 288
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เขียนโดย Super User 217
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 229
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 207
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 216
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 231
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 92
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 198
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 215
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 เขียนโดย Super User 205
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 (2) เขียนโดย Super User 220
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เขียนโดย Super User 243
แนวทางการดำเนินงานระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 250