ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

19 มีนาคม 2562 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ร้บชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

กิจกรรมตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

11-13 มีนาคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมกับที่ว่าการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานปกครอง) จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 จังหวัดตาก รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

6 มีนาคม 2562 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 129 คน รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

7 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบในปีการศึกษา 2561 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนและกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

27 กุมภาพันธ์ 2562 จัดงานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน ปีที่ 38  มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โดยแต่ละกลุ่มสาระจะนำผลงานดีเด่นในรอบปีมานำเสนอ  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม