มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด ระดับโรงเรียน จากการสอบ O-NET