มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้ คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด ระดับโรงเรียน จากการสอบ O-NET