การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสู่มืออาชีพ