กิจกรรมตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

11-13 มีนาคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมกับที่ว่าการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานปกครอง) จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 จังหวัดตาก รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม