อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน OBECQA

19 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ สพฐ. (OBECQA) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากร โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดยนางพัฒนา ธรรมจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายฉัตรชัย วิเทศน์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะทำงาน รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม