เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

10-11 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยมีการจัดกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมดำรงชีพ กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมเดินเสือ (ฐานผจญภัย) และกิจกรรมฐานความรู้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม