รับการติดตาม และช่วยเหลือการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากสพม.38