การประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ครั้งที่ 2/2564

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงนประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน จาก สพม.ตาก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2. ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และโรงเรียนระยองวิทยาคม ตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร ในสังกัดเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตาก
  3. การนำเสนองาน และสนทนาแลกเปลี่ยนจุดพัฒนาของศูนย์เครือข่าย ตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร ในสังกัดเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตาก
  4. การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู และการเข้าใช้โปรแกรม School Health Hero เขตสุขภาพที่ 2