แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 249
พรบ.การศึกษภาคบังคับพ.ศ.2545 เขียนโดย Super User 225
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เขียนโดย Super User 237
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 236
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 211
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เขียนโดย Super User 209
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 212
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 90
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 205
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เขียนโดย Super User 208
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 220
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 263
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เขียนโดย Super User 204
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 213
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 196
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 203
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 222
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 82
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 187
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 204
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 เขียนโดย Super User 194
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 (2) เขียนโดย Super User 208
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เขียนโดย Super User 230
แนวทางการดำเนินงานระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 237