แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 273
พรบ.การศึกษภาคบังคับพ.ศ.2545 เขียนโดย Super User 248
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เขียนโดย Super User 263
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 266
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 237
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เขียนโดย Super User 232
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 240
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 115
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 231
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เขียนโดย Super User 233
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 246
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 309
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เขียนโดย Super User 230
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 241
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 220
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 227
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 249
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 106
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 212
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 228
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 เขียนโดย Super User 217
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 (2) เขียนโดย Super User 237
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เขียนโดย Super User 262
แนวทางการดำเนินงานระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 263