แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 231
พรบ.การศึกษภาคบังคับพ.ศ.2545 เขียนโดย Super User 208
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เขียนโดย Super User 221
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 220
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 196
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เขียนโดย Super User 194
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 196
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 76
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 189
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เขียนโดย Super User 189
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 204
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 245
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เขียนโดย Super User 190
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 200
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 184
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 190
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 208
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 70
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 173
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 เขียนโดย Super User 189
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 เขียนโดย Super User 180
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 (2) เขียนโดย Super User 193
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เขียนโดย Super User 215
แนวทางการดำเนินงานระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2553 เขียนโดย Super User 222