สำหรับครู / บุคลากร

- ระบบ E-money ข้อมูลเงินเดือน

- ระบบ E-Office สพม.ตาก

- ระบบตรวจสอบสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง

- ระบบทะเบียน-วัดผล SGS สำหรับครู

- ระบบการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู คุรุสภา

- ระบบการยื่นเสียภาษี กรมสรรพากร

- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

สำหรับนักเรียน

- ระบบตรวจสอบผลการเรียน สำหรับนักเรียน

- รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 1 ออนไลน์
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออนไลน์