กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์พลังงาน - เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประชุมประชาคมการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ จากอบต.แม่ปะ เป็นเทศบาลเมืองแม่ปะ

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่