รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประชุมประชาคมการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ จากอบต.แม่ปะ เป็นเทศบาลเมืองแม่ปะ

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่นี่