โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ร่วมส่งสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง