โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6