มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

มาตรการป้องกันภัยฯ