ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เกิดจากสภาตำบลแม่ปะได้เสนอขอจัดตั้งขึ้นดังนั้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524   กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศตั้งเป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถานที่ตั้งของโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ 6 กิโลเมตร และตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 5 – 6 บนเส้นทางสายแม่สอด – แม่ระมาด สภาพพื้นที่ตั้งอยู่บนเนินเป็นดินลูกรัง มีพื้นที่รวม 40  ไร่ 320  ตารางวา
-  ในปี พ.ศ. 2524 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาให้โรงเรียนอยู่ในโครงการการปรับปรุงโรงเรียนขนาดเล็ก
-  ในปี พ.ศ 2532 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา (คอมต.สศ.รุ่นที่ 4)
-  ในปีการศึกษา 2538  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-  ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษา
-  ในปี 2543 ได้เปลี่ยนมาเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2  กระทรวงศึกษาธิการ
-  ในปีการศึกษา 2554   ได้เปลี่ยนมาเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาโรงเรียน : สติปัญญาเพิ่มพูน ค้ำจุนคุณธรรม
คติพจน์ : สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ (ความได้ปัญญาก่อให้เกิดสุข)
สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า-ดำ

ผู้บริหารโรงเรียน
1.นายเดช          รักการ             1  พฤษภาคม 2524   -  9 กุมภาพันธ์ 2541
2.นายจุมพฏ       แก้วสุริยะ       10 กุมภาพันธ์ 2541   -  31 มกราคม 2544
3.นายมังกร        ลี่วัฒนายิ่งยง    2  กุมภาพันธ์ 2544  -  30  กันยายน 2548
4.นายพิสิษฐ      คำบุรี               1  มกราคม 2549   -  20  กุมภาพันธ์ 2552
5.นายยุทธ         เรือนใจดี        30  มีนาคม  2552   -  30  กันยายน  2554
6.นายบริบูรณ์     รัติภัทร์          15 ธันวาคม  2554   -  30  กรกฎาคม  2555
7.นายมานิตย์     เมธานุภาพ     30  กรกฏาคม  2555   -  1  พฤศจิกายน  2561
8.นายทวีศักดิ์     คำภีระ           1  พฤศจิกายน  2561 - ปัจจุบัน