ฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

 • แผนดำเนินงานประจำปี (O10)
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส (O11)
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

การปฏิบัติงาน

 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)

การให้บริการ

 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)
 • E-Service (O17)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินประประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส (O19)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O22)
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้่างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (O23)
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25)
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (027)
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29)
 • ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O30)
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (031)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O33)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันสุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34)
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (036)
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (037)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (039)
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส (040)
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (041)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (O42)
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (O43)
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (O44)  
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O45)
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน (O46)
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (047)
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (048)

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เกิดจากสภาตำบลแม่ปะได้เสนอขอจัดตั้งขึ้นดังนั้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524   กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศตั้งเป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถานที่ตั้งของโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ 6 กิโลเมตร และตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 5 – 6 บนเส้นทางสายแม่สอด – แม่ระมาด สภาพพื้นที่ตั้งอยู่บนเนินเป็นดินลูกรัง มีพื้นที่รวม 40  ไร่ 320  ตารางวา
-  ในปี พ.ศ. 2524 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาให้โรงเรียนอยู่ในโครงการการปรับปรุงโรงเรียนขนาดเล็ก
-  ในปี พ.ศ 2532 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา (คอมต.สศ.รุ่นที่ 4)
-  ในปีการศึกษา 2538  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-  ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษา
-  ในปี 2543 ได้เปลี่ยนมาเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2  กระทรวงศึกษาธิการ
-  ในปีการศึกษา 2554   ได้เปลี่ยนมาเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาโรงเรียน : สติปัญญาเพิ่มพูน ค้ำจุนคุณธรรม
คติพจน์ : สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ (ความได้ปัญญาก่อให้เกิดสุข)
สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า-ดำ

ผู้บริหารโรงเรียน
1.นายเดช          รักการ             1  พฤษภาคม 2524   -  9 กุมภาพันธ์ 2541
2.นายจุมพฏ       แก้วสุริยะ       10 กุมภาพันธ์ 2541   -  31 มกราคม 2544
3.นายมังกร        ลี่วัฒนายิ่งยง    2  กุมภาพันธ์ 2544  -  30  กันยายน 2548
4.นายพิสิษฐ      คำบุรี               1  มกราคม 2549   -  20  กุมภาพันธ์ 2552
5.นายยุทธ         เรือนใจดี        30  มีนาคม  2552   -  30  กันยายน  2554
6.นายบริบูรณ์     รัติภัทร์          15 ธันวาคม  2554   -  30  กรกฎาคม  2555
7.นายมานิตย์     เมธานุภาพ     30  กรกฏาคม  2555   -  1  พฤศจิกายน  2561
8.นายทวีศักดิ์     คำภีระ           1  พฤศจิกายน  2561 - ปัจจุบัน

หมวดหมู่รอง