ประกาศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด