นายมานิตย์  เมธานุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายวิชาการ
นางนฤมล  วิราวรรณ
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางพิมสิริ  หรูวรนันท์
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายแผนงาน
นางรำพรรณ  ปันส่า
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายจรูญชัย  สีจ๊ะแปง
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบุคลากร

กลุ่มสาระภาษาไทย


นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือนนางสาวจันทนา  ขัดต๋านางนฤมล วิราวรรณ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นางนงนุช  สิทธิปัญญา
นางฐานิช  จันทรต๊ะนางธนวรรณ ชูเกียรติตกุลนางสาวจันทร์จิรา  อยู่ยา

กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

นายจรูญชัย  สีจ๊ะแปงนางพิมสิริ  หรูวรนันท์ นางแสงจันทร์  แย้มมี นายอัมรินทร์  สมณะนายดำรง  กอบฝั้น

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ครูผู้ทรงคุณค่า
นางณัฐรดา  ขันเบาะนางสาวจุฑามาศ  ประดิษฐ์นายกัณตภณ  นุชวิจิตรผอ.ปรีชา  เชษฐ์ตระกูล

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวไพรงาม  โพธิ์พุฒ นายนิพนธ์  บุญประเสริฐ นายวีรชน  จตุรภัทรวงศ์นางจินดา  คำตัน


กลุ่มสาระการงานอาชีพฯกลุ่มสาระศิลปะ


นางรำพรรณ  ปันส่านางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดงนางสาวธนิดา  แก้วทิพย์นายเอกชัย  บุญปันนายนพดล  อภัยจิตต์นายภานุวัฒน์  สัญญโภชน์

ฝ่ายสนับสนุนการสอนนายอารยะ  มูณละศรี
พนักงานขับรถ
นายภานุพงศ์  กองมณี
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
นางสาวอัญชลี  คุยดี
ลูกจ้างชั่วคราว (บรรณารักษ์)

หน้าหลัก