ข้อสอบ LAS ชั้นม.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ผู้จัดทำ : ครูนวลพรรณ ตาวงศ์

  
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว