ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2551

รวบรวมโดย: นางธนวรรณ ชูเกียรติตกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  
คำชี้แจง นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วคลิก ตรวจสอบดูคำตอบ