กิจกรรมตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

11-13 มีนาคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมกับที่ว่าการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานปกครอง) จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 จังหวัดตาก รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

7 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบในปีการศึกษา 2561 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนและกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

27 กุมภาพันธ์ 2562 จัดงานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน ปีที่ 38  มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โดยแต่ละกลุ่มสาระจะนำผลงานดีเด่นในรอบปีมานำเสนอ  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

6 มีนาคม 2562 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 129 คน รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา

18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา โดยในครั้งนี้บรรยายธรรมโดยพระครูสุธีวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ อ.แม่สอด จ.ตาก รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม