ประเมินติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน

11 กันยายน 2561 คณะจากสพม.38 ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ประเมินติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุด

3 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรับการประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการประเมินห้องสมุด โดยคณะกรรมการสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการเผยแพร่ความรู้กฏหมายแก่ประชาชนการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเอดส์

30 สิงหาคม 2561 โรงเรียแม่ปะวิทยาคมร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยได้รับความรู้ทางการแพทย์ การดูแลและป้องกันตนเองจากทีมแพทย์และผู้ดูแลคนไข้จากโรงพยาบาลแม่สอด รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนเมืองแม่ปะ

15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะ กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนเมืองแม่ปะ ประจำปีงบประมาณ 2561 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม