ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ครูนิพนธ์ บุญประเสริฐ

12 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการร่วมประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ครูนิพนธ์ บุญประเสริฐ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำโดยนายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม และนางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย ครู คศ.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับผอ.ทวีศักดิ์ คำภีระ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการทวีศักดิ์ คำภีระ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนในสพป.ตากเขต 2 ผู้บริหารจากสพม.38 และคณะครูจากโรงเรียนแม่โกนเกนเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นำเสนอผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยสะเต็มศึกษา การประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2018

18-20 ตุลาคม 2561 นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง นางสาวจันทร์จิรา อยู่ยา นายกันตภณ นุชวิจิตร และนางจุฑามาศ มูลเขียว เข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยสะเต็มศึกษา ในรูปแบบของ E-POSTER การประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2018 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ

17 กันยายน 2561 ผอ.ประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38 นายมานิตย์ เมธานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม และคณะครูร่วมต้อนรับ รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม