โครงการสร้างเสริมความรู้ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่กลุ่มวัยเรียน มน.

21-22 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมความรู้ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่กลุ่มวัยเรียนของโรงเรียนในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยกองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

24 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ มุ่งเน้นการป้องกัน/ระวังเหตุ ไม่ให้เด็กนักเรียนตกเป็นเหยื่อภัยอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู

16 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมงานวันครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีแสดงมุทิตาคารวะ รดน้ำครูอาวุโส อ่านสารวันครู และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน บุคคล สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน OBECQA

19 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ สพฐ. (OBECQA) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากร โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดยนางพัฒนา ธรรมจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายฉัตรชัย วิเทศน์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะทำงาน รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

10-11 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยมีการจัดกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมดำรงชีพ กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมเดินเสือ (ฐานผจญภัย) และกิจกรรมฐานความรู้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม