กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานเพื่อการเรียนรู้ และสัปดาห์ห้องสมุดรักการอ่าน

14 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานเพื่อการเรียนรู้ รายวิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ร่วมกับกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้ร่วมกัน รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานนิทรรศการวิชาการ "KPRUMS NEXT STEP NEW START" มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

6 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานนิทรรศการวิชาการ "KPRUMS NEXT STEP NEW START" มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการแข่งขันมีดังนี้

- นายอาทิตย์  เกียวนา นายธนา กาเหมือยวงษ์ นายปริทัศน์  คำพลอย นายอดิศร อุดจอม และนายธีรยุทธ อุดจอม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวนจำลอง ภายใตัหัวข้อ "สวนของพ่อ" 

- นายเมส - นางสาวเสาวณีย์  เกียรติพงศ์อรุณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงาน Youtube ภายใต้หัวข้อ "กิน เที่ยว เล่น แถวบ้าน สไตล์ Youtuber"

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการ "ปลูกฝังและบ่มเพาะแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน" นิด้า

28 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมมือกับคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า และกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการบริการวิชาการและการพัฒนาศักยภาพเยาวชนกิจกรรมโครงการ "ปลูกฝังและบ่มเพาะแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้กับเยาวชน ในเขตเมืองเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน" รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน

31 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน โดยในครั้งนี้ นางสาวสายพิณ จันทร์แก้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการนักเรียนคนต่อไป รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการสร้างเสริมความรู้ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่กลุ่มวัยเรียน มน.

21-22 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมความรู้ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่กลุ่มวัยเรียนของโรงเรียนในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยกองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม