ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองห้องเรียนสีขาว และ Classroom Meeting โดยมีนายมานพ กาสมสัน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ และแนะนำท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายทวีศักดิ์ คำภีระ ที่เพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ รับชมภาพเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเวฬุวัน

18 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ครูนิพนธ์ บุญประเสริฐ

12 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการร่วมประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ครูนิพนธ์ บุญประเสริฐ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำโดยนายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม และนางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย ครู คศ.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานโรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2561 คณะครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการทวีศักดิ์ คำภีระ ศึกษาดูงานโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับครูอัมรินทร์ สมณะ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนแห่งนี้ รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับผอ.ทวีศักดิ์ คำภีระ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการทวีศักดิ์ คำภีระ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนในสพป.ตากเขต 2 ผู้บริหารจากสพม.38 และคณะครูจากโรงเรียนแม่โกนเกนเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม