นักเรียนแกนนำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำป้องกัน และแก้ไขการบริโภคยาสูบ