รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ท22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การรายงานครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการเรียน ชุดหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ท22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยมีวัตถุประสงค์ 
    1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ท22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
    2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ท22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
    3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดหลักการใช้ภาษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ท22101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30  ข้อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดหลักการใช้ภาษา  จำนวน 10 ข้อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาประสิทธิภาพ  (E1/ E2) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  t – test (Dependent Sample) 

ผลการศึกษาพบว่า
    1. เอกสารประกอบการเรียน ชุดหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ท22101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.62/82.13 
    2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ท22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดหลักการใช้ภาษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ท22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด