รางวัลชนะเลิศ ผลการดำเนินงานดีเด่น ปี 2560 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามแนวทาง สสวท.