กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน เพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0