กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559