อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC เรื่อง การใช้สื่อ นวัตกรรม

28 มีนาคม 2562 งานสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เรื่อง การใช้สื่อ นวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับคณะครู และบุคลากรในโรงเรียน  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม