พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

6 มีนาคม 2562 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 129 คน รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม