โครงการ "ปลูกฝังและบ่มเพาะแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน" นิด้า

28 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมมือกับคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า และกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการบริการวิชาการและการพัฒนาศักยภาพเยาวชนกิจกรรมโครงการ "ปลูกฝังและบ่มเพาะแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้กับเยาวชน ในเขตเมืองเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน" รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม