โครงการสร้างเสริมความรู้ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่กลุ่มวัยเรียน มน.

21-22 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมความรู้ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่กลุ่มวัยเรียนของโรงเรียนในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยกองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม