โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

24 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ มุ่งเน้นการป้องกัน/ระวังเหตุ ไม่ให้เด็กนักเรียนตกเป็นเหยื่อภัยอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม