แข่งทักษะวิชาการ จังหวัดพะเยา

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

1.เด็กชายทศพร เกิดแก้ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โดยมีครูภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์ เป็นครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

2.เด็กหญิงสาริศา วิภัตติกุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โดยมีครูไพรงาม โพธิ์พุฒ เป็นครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

3.นางสาวจันจิรา ศรีนกทอง นางสาวปนัดดา ครองไทย และนางสาวอาทิตยา คำแก้ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โดยมีครูเอกชัย บุญปัน และครูรำพรรณ ปันส่า เป็นครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

4.นางสาวพรสุดา ทองผกาธารา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โดยมีครูกาญจนา ตุ่นคำแดง เป็นครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

5.เด็กชายนพรัตน์ ใชยราช และนายธนวิชญ์ มีศรี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โดยมีครูจิตตราภรณ์ ทองดอนเหมือน และครูนางสาวจันทนา ขัดต๋า เป็นครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม