ผลการใช้สื่อการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ “The 3 Languages” สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ช้า

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ช้า  ภายหลังการใช้สื่อการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ “The  3  Languages”  ผู้วิจัยได้นำสื่อการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ช้า โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  จำนวน 1 คน  โดยทดสอบหลังการใช้สื่อการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบในแต่ละบทไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60  ถ้าเท่ากับหรือมีค่าสูงกว่าถือว่าผ่านการประเมิน  และประเมินความพึงพอใจด้วยวิธีการสัมภาษณ์  และสังเกตพฤติกรรม

 ผลการวิจัย  พบว่า
1. สื่อการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ “The 3  Language” เป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาพม่า  ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาได้ตามความพอใจ  และเมื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้  และการใช้ภาษา  พบว่า หลังการใช้สื่อการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ “The  3  Languages”  นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ทุกบท  โดยเฉพาะบทที่ 2  ที่มีผลการประเมินสูงถึงร้อยละ 77.78
2. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้สื่อการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์  “The  3  Languages”  พบว่า  นักเรียนให้ความสนใจในการใช้สื่อการเรียนรู้นี้  โดยสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้ตามความต้องการ  ทบทวนการเรียนรู้ได้บ่อยครั้ง  เมื่อไม่มีข้อจำกัดของเวลาและเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เรียนรู้ได้เร็วกว่าตนเอง  จึงช่วยลดความเครียดและแรงกดดันในการเรียนรู้  การใช้ทั้งรูปภาพ  ข้อความ  และเสียงพูดทั้ง 3 ภาษาในหน้าเดียวกันทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น  และในส่วนของแบบทดสอบซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเกมคอมพิวเตอร์  เมื่อเติมคำตอบลงในช่องว่างจะทราบผลโดยทันทีว่าถูกหรือผิด  อีกทั้งยังมีคำเสริมแรงที่คอยกระตุ้นให้นักเรียนมีความพยายามที่จะทำกิจกรรมนั้นให้ประสบความสำเร็จ

ดาวโหลดผลงานได้ ที่นี่

ผู้วิจัย  :  นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง