การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่องธาตุ สารประกอบและปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  รายวิชาเคมีพื้นฐาน  เรื่อง  ธาตุ  สารประกอบและปฏิกิริยาเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  รายวิชาเคมีพื้นฐาน  เรื่อง   ธาตุ  สารประกอบ  และปฏิกิริยาเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  รายวิชาเคมีพื้นฐาน  เรื่อง  ธาตุ  สารประกอบและปฏิกิริยาเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม  จังหวัดตาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  38  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  จำนวน  27  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  รายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง  ธาตุ  สารประกอบและปฏิกิริยาเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ธาตุ  สารประกอบและปฏิกิริยาเคมี  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.85  และ  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (5E)  รายวิชาเคมีพื้นฐาน  เรื่อง  ธาตุ  สารประกอบและปฏิกิริยาเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติที (t- dependent test)

ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาเคมีพื้นฐาน  เรื่อง  ธาตุ  สารประกอบและปฏิกิริยาเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.62/85.80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ 80/80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ธาตุ  สารประกอบและปฏิกิริยาเคมี  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  รายวิชาเคมีพื้นฐาน  เรื่อง  ธาตุ  สารประกอบและปฏิกิริยาเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  รายวิชาเคมีพื้นฐาน  เรื่อง  ธาตุ  สารประกอบและปฏิกิริยาเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89  และ  S.D = 0.66)

ผู้วิจัย : นางธนวรรณ  ชูเกียรติตกุล