รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา เทเบิลเทนนิส พ21102 เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา เทเบิลเทนนิส พ21102 เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา เทเบิลเทนนิส พ21102 เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา เทเบิลเทนนิส พ21102 เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 32 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากเลือกห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย  
1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา เทเบิลเทนนิส พ21102 เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 7เล่ม
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 40 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ  
3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 15 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ  
4) คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)

ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ดังนี้
1.  เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา เทเบิลเทนนิส พ21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2558  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือมีประสิทธิภาพ  86.29/85.31
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา เทเบิลเทนนิส พ21102 ของนักเรียนสูงขึ้น โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับ มาก

ผู้วิจัย  :  นายดำรง  กอบฝั้น