ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชา เทคโนโลยี การสร้างงานเอกสาร และอาเซียนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  รายวิชา  เทคโนโลยี  การสร้างงานเอกสาร  และอาเซียนศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  และเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ  รายวิชา  เทคโนโลยี  การสร้างงานเอกสาร  และอาเซียนศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ผลการวิจัยพบว่า
     1.  จากการนำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  เทคโนโลยี  ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  93  คน  พบว่า  แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ได้แก่ แผนที่  1  เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยพิจารณาจากร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในตัวชี้วัดที่  1  11  และ  13  คิดเป็นร้อยละ 91.04  ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด  ได้แก่  แผนที่  7  การโปรแกรม  ตัวชี้วัดที่  6  คิดเป็นร้อยละ  47.31   รองลงมาได้แก่  แผนที่  5  อินเทอร์เน็ต  ตัวชี้วัดที่  9  คิดเป็นร้อยละ 39.78  ส่วนรายวิชา  การสร้างงานเอกสาร  พบว่า  แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ได้แก่  แผนที่  2  การสร้างตารางและกราฟ  โดยพิจารณาจากร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในผลการเรียนรู้ข้อที่  2  คิดเป็นร้อยละ 86.02  ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด  ได้แก่  แผนที่  5  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  ผลการเรียนรู้ข้อที่  6  คิดเป็นร้อยละ 58.06  รองลงมาได้แก่  แผนที่  1  แนะนำการใช้โปรแกรมประมวลคำ  ผลการเรียนรู้ข้อที่  1  แผนที่  3  การสร้างไดอะแกรม  ผลการเรียนรู้ข้อที่  3  คิดเป็นร้อยละ 24.73  และเมื่อพิจารณาถึงแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง  2  รายวิชา  ที่มีการบูรณาการ  พบว่า  มีค่าร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมากกว่าร้อยละ  80
     2.  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชา  เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย  3.99  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.39  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า  ผลการประเมินทุกข้ออยู่ในระดับพอใจมากเช่นกัน  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ได้แก่  นักเรียนสนใจกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และนักเรียนตรวจสอบคะแนนได้ตลอดเวลา  มีค่าเฉลี่ย  4.11  ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชา  การสร้างงานเอกสาร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย  3.94  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.30  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า  ผลการประเมินทุกข้ออยู่ในระดับพอใจมากเช่นกัน  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ได้แก่  ตรวจสอบคะแนนได้ตลอดเวลา  มีค่าเฉลี่ย  4.32  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.67  รองลงมาได้แก่  นักเรียนได้ลงมือและฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน  มีค่าเฉลี่ย  4.24  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.76

ผู้วิจัย  :  นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง