การแก้ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความเป็นมา

จากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และจากการรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ำมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ คือ มีคะแนนเฉลี่ย 31.07 คะแนนทักษะกาเขียนมีคะแนนต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงต้องได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการเขียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้สอนจึงได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา สร้างเครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อช่วยสอน ผู้สอนมีความสนใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. นักเรียนมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
1. ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. ศึกษาทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3. สร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนำคำศัพท์ มาสร้างเป็นแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
4.นำแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วตรวจให้คะแนนแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ผลการดำเนินงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลการพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 50 คน ด้านความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนมีทักษะการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6

ผู้วิจัย  :  นางสาวไพรงาม  โพธิ์พุฒ