รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รับสมัครวันที่ 25 – 28 มี.ค. 2561 (09.00 – 16.30 น.) ณ ห้องโสตฯ อาคาร 3 ชั้น 1

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า

2.ไม่จำกัดอายุ

3.เป็นโสด

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัคร 

2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา

3.รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป

4.หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

5.สูติบัตร หรือหลักการแจ้งเกิด

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รับสมัครวันที่ 25 – 28 มี.ค. 2561 (09.00 – 16.30 น.) ณ ห้องโสตฯ อาคาร 3 ชั้น 1

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า

2.ไม่จำกัดอายุ

3.เป็นโสด

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัคร

2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา

3.รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป

4.หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

 

5.สูติบัตร หรือหลักการแจ้งเกิด