ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยี