ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง


รายละเอียดเพิ่มเติม