นำเสนอผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยสะเต็มศึกษา การประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2018

18-20 ตุลาคม 2561 นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง นางสาวจันทร์จิรา อยู่ยา นายกันตภณ นุชวิจิตร และนางจุฑามาศ มูลเขียว เข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยสะเต็มศึกษา ในรูปแบบของ E-POSTER การประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2018 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม