รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ

17 กันยายน 2561 ผอ.ประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38 นายมานิตย์ เมธานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม และคณะครูร่วมต้อนรับ รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม